szukaj 
 Prawo
Prawo Unii Europejskiej
- informacje ogólne
Traktaty
Jak wnosić skargi indywidualne?
Jak znaleźć tłumaczenia aktów prawnych UE?
Debata nad nowymi propozycjami KE
Przegląd aktów
prawnych UE
Wytyczne polityki legislacyjnej i
techniki prawodawczej
Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE
Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego


 Wybór dokumentów
Dokumenty polskie
Dokumenty UE


 UE w pigułce
Historia UE
Rozszerzenie UE
Instytucje UE
Finanse UE
Zatrudnienie w instytucjach UE


 Źródła informacji o UE
Katalog stron WWW
Opinia publiczna - Polacy wobec integracji
Publikacje UKIE
Katalog książek BDWE
Nowości na rynku wydawniczym
Konferencje
Szkolenia europejskie
Regionalne CIE
Informacja europejska w regionach - baza danych


 Obszary tematyczne










Biuletyn Informacji Publicznej
 
  Polityka społeczna i zatrudnienie

 
 
 
 

Dokumenty regulujące status niepełnosprawnych w UE




Rezolucja Rady UE i przedstawicieli rządów państw członkowksich,zebranych w Radzie w dniu 17 marca 2008 r. w sprawie osób niepełnopsrawnych w Unii EuropejskiejRezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie w dniu 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (Dz. U. UE L 205,21).Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (Dz. U. UE L 205,21).

Deklaracja Madrycka, Madryt 21.03.2002Deklaracja Madrycka, Madryt 20-24 marca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia

DECYZJA NR 50/2002/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 grudnia 2001 r. ustanawiająca program działań Wspólnoty wspierający współpracę między Państwami Członkowskimi w celu zwalczania wyłączenia społecznegoDecyzja nr 50/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 grudnia 2001 r. ustanawiająca program działań Wspólnoty wspierający współpracę między Państwami Członkowskimi w celu zwalczania wyłączenia społecznego

Decyzja Rady z 27.11.2000 r. dot. wspólnotowego programu działania w zakresie zwalczania dyskryminacji (2000-2006)Decyzja Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca Wspólnotowy program działań w celu zwalczania dyskryminacji.

Dyrektywa Rady z 27.11.2000 ustanawiająca ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracyDyrektywa Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu.

W kierunku Europy bez barier dla osób z niepełnosprawnością, 12.05.2000Komunikat Komisji z 12 maja 2000 r. "W kierunku Europy bez barier dla osób z niepełnosprawnością".

Podnoszenie poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, 29.09.1998Podnoszenie poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością - wspólne wyzwanie. Roboczy dokument Komisji Europejskiej. Bruksela, 29 września 1998 r.

Zalecenie Rady z 4.06.1998 dot. kart parkingowychZalecenie Rady Unii Europejskiej z 4 czerwca 1998 r. w sprawie karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością.

Uchwała Rady i Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich spotykających się w ramach Rady 20.12.1996 r. ws. równych szansdla osób z niepełnosprawnościąUchwała Rady i Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich, spotykających się w ramach Rady z 20 grudnia 1996 r. w sprawie równych szans osób z niepełnosprawnością.

Deklaracja z Salamanki, 10.06.1994 r.Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, przyjęte przez światową konferencję dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych: dostęp i jakość. Salamanka, Hiszpania, 7-10 czerwca 1994 r.




Więcej informacji:

 Europejskie Forum Niepełnosprawnych (j. ang)

              
Data utworzenia: 04/26/2004
Data ostatniej aktualizacji: 03/27/2008
 
 
 
 
 
 
przejdź do treśći strony          

Dodaj do ulubionych  |  Ochrona prywatności
 
 
  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa
Strona przygotowana do rozdzielczości 1024x768